فاکتور به صورت رسمی دارای سربرگ فروشگاه ارسال میشود